Działalność

Środowiskowy Dom Samopomocy rozpoczął swoją działalność 1 stycznia 2004 roku.
Jest placówką powołaną w celu zapewnienia oparcia społecznego i specjalistycznych usług.
Dom jest placówką pobytu dziennego przeznaczoną dla 50 osób niepełnosprawnych powyżej 18 roku. Uczestnicy przyjmowani są na podstawie decyzji wydanej przez Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Nowych Skalmierzycach z tym, że decyzje dotyczące osób zamieszkałych na terenie innej gminy wydaje gmina właściwa ze względu na miejsce zamieszkania, po wcześniejszym podpisaniu porozumienia między ośrodkami.
Pobyt w placówce jest bezpłatny.
Uczestnicy zamieszkujący na terenie gminy dowożeni są do placówki samochodem dostosowanym do przewozu osób niepełnosprawnych stanowiącym własność Stowarzyszenia, a koszty dojazdu pokrywa ŚDS z przyznanej na ten cel dotacji.
Uczestnicy systematycznie biorą udział w zajęciach realizując ustalone plany rehabilitacji zawarte w indywidualnych kontraktach. Uczą się i usprawniają umiejętności umożliwiające samodzielne funkcjonowanie w środowisku, poznają i realizują na co dzień ideę samopomocniczości pomagając sobie w codziennych czynnościach.
Uczeni są rozpoznawania symptomów nasilenia choroby oraz skutecznej terapii farmakologicznej i rehabilitacji, otrzymują pomoc w załatwianiu spraw urzędowych oraz dotyczących prowadzenia gospodarstwa domowego.
Na terenie placówki prowadzona jest działalność kulturalna.
Uczestnicy biorą udział w organizowanych imprezach wewnętrznych, integrujących grupę, tj.: spotkaniu walentynkowym, andrzejkowym i opłatkowym oraz w licznych spotkaniach urodzinowych i imieninowych. Uczestnicy biorą również udział w organizowanych przez Stowarzyszenie Rozwoju Dziecka i Rodziny i ŚDS imprezach masowych dla lokalnej społeczności. rzygotowywana przez uczestników ŚDS część artystyczna jest pozytywnie oceniana przez odbiorców. Biorą również udział w imprezach organizowanych przez zaprzyjaźnione Środowiskowe Domy Samopomocy i Warsztaty Terapii Zajęciowej. Dzięki uczestniczeniu w prowadzonej w ramach domu terapii i rehabilitacji odnotowano znaczną poprawę w zakresie indywidualnego funkcjonowania uczestników. Postępy w terapii są mierzalne i potwierdzają je systematycznie przeprowadzane testy.