O Stowarzyszeniu

Stowarzyszenie Rozwoju Dziecka i Rodziny w Nowych Skalmierzycach powstało w dniu 9 marca 2000 roku.
Stowarzyszenie jest organizacją pozarządową, posiada osobowość prawną i wpisane jest do Krajowego Rejestru Stowarzyszeń.
Siedzibą Stowarzyszenia są Skalmierzyce, a terenem działalności Gmina i Miasto Nowe Skalmierzyce.
Stowarzyszenie może obejmować swoim działaniem również obszar Rzeczpospolitej Polskiej.
Celem Stowarzyszenia jest:
– wszechstronna pomoc dziecku i rodzinie w zakresie opieki, wychowania, rehabilitacji i adaptacji społecznej,
– reprezentowanie interesów dziecka i rodziny oraz przeciwdziałanie ich dyskryminacji,
– podnoszenie poziomu kultury i oświaty,
– popularyzowanie wiedzy o zdrowiu.

Stowarzyszenie realizując swoje cele podejmuje następujące działania:
1. Pomoc i współpracę z rodzinami ze szczególnym uwzględnieniem rodzin dotkniętych problemem niepełnosprawności, rodzin patologicznych i zagrożonych patologią.
2. Wspieranie rodziny w realizacji funkcji wychowawczej.
3. Tworzenie i organizowanie placówek opiekuńczych, rehabilitacyjnych oraz stanowisk pracy.
4. Prowadzenie oraz współdziałanie w prowadzeniu działalności opiekuńczej, wychowawczej, edukacyjnej.
5. Prowadzenie działalności rehabilitacyjnej, wychowawczej i edukacyjnej skierowanej na potrzeby osób niepełnosprawnych bez względu na ich wiek, rodzaj i stopień upośledzenia.
6. Prowadzenie działalności profilaktycznej zapobiegającej społecznej degradacji.
7. Prowadzenie poradnictwa prawnego, pedagogicznego,logopedycznego, psychologicznego.
8. Prowadzenie działalności popularyzatorskiej, informacyjnej i szkoleniowej w zakresie edukacji, wychowania, oświaty zdrowotnej, problematyki niepełnosprawności ze szczególnym uwzględnieniem osób zaburzonych psychicznie.
9. Integrację i aktywizację społeczności lokalnej, szczególnie środowiska dzieci i młodzieży.
10. Pomoc materialną i rzeczową rodzinom znajdującym się w trudnej sytuacji materialnej.
11. Organizowanie oraz współdziałanie w organizowaniu życia kulturalnego i oświatowego, a także sportu i rekreacji.
12. Współdziałanie z administracją rządową i samorządową, Kościołem Katolickim i innymi Kościołami, organizacjami pozarządowymi, instytucjami i osobami fizycznymi działającymi na rzecz dziecka i rodziny na terenie kraju i za granicą.