Stowarzyszenie Rozwoju
 Dziecka i Rodziny
w Nowych Skalmierzycach

  SRDiR      ŚDS      CURT "SZANSA"      OWDiT      OR-E      Poradnia Rodzinna  
Centrum Usług
Rehabilitacyjno-
-Terapeutycznych
"Szansa"


Cele i zadania
Zasady udostępnienia
Sposób i stawki odpłatności
Wykaz sprzętu
Druki
Jak trafić?
Kontakt
 
 
Cele i zadania1. Celem Centrum jest działalność zmierzająca do ograniczenia skutków niepełnosprawności osób o różnych przyczynach niepełnosprawności i ich szybki powrót do aktywności zawodowej i społecznej oraz przyspieszenie procesu adaptacyjnego.

2. Cele i zdania określone w ust. 1 Centrum realizuje przez:
1) jak najwcześniejszą interwencję poprzez aktywną rekrutację beneficjentów pomocy oraz diagnozowanie potrzeb związanych z ich rehabilitacją zawodową i społeczną,
2) ustalanie i wdrażanie indywidualnych programów aktywnej rehabilitacji beneficjentów pomocy,
3) prowadzenie szkolenia beneficjentów pomocy w zakresie samoobsługi, łącznie z nauką bezpiecznego poruszania się, komunikacji i czynności życia codziennego przy użyciu, w razie potrzeby, urządzeń pomocniczych i sprzętu rehabilitacyjnego, w zależności od rodzaju niepełnosprawności beneficjentów pomocy,
4) odpłatne udostępnianie beneficjentom pomocy urządzeń pomocniczych i sprzętu rehabilitacyjnego, w zależności od rodzaju niepełnosprawności beneficjentów pomocy, dla których samodzielności i funkcjonalności oraz rehabilitacji są one niezbędne, w tym wózków inwalidzkich lub innych przedmiotów ortopedycznych w okresie poprzedzającym zaopatrzenie przyznawane na podstawie odrębnych przepisów. Sposób i stawki odpłatności ustala Zarząd Główny Stowarzyszenia Rozwoju Dziecka i Rodziny.
5) właściwy dobór i dopasowanie udostępnianych urządzeń pomocniczych i sprzętu rehabilitacyjnego, stosownie do potrzeb i możliwości beneficjenta pomocy,
6) konserwowanie, naprawy oraz serwis urządzeń pomocniczych i sprzętu rehabilitacyjnego, udostępnianych beneficjentom pomocy,
7) udzielanie nieodpłatnych porad beneficjentom pomocy, członkom ich rodzin i opiekunom, bezpośrednio zaangażowanym w proces rehabilitacji zawodowej i społecznej beneficjentów pomocy, ze szczególnym uwzględnieniem zagadnień dotyczących:
a) bezpiecznego poruszania się przy pomocy udostępnianego sprzętu rehabilitacyjnego,
b) zwiększenia aktywności życiowej, samodzielności i zaradności osobistej beneficjentów pomocy,
c)łagodzenia stresu spowodowanego niepełnosprawnością,
d) podnoszenia umiejętności sprawowania opieki nad beneficjentem pomocy,
8) prowadzenie bazy danych beneficjentów pomocy.
3. Udostępnienie urządzeń pomocniczych i sprzętu rehabilitacyjnego beneficjentowi pomocy
wymaga umowy użyczenia oraz ustanowienia zabezpieczenia.
4. Zasady udostępniania sprzętu rehabilitacyjnego i urządzeń pomocniczych zawarte są w załączniku nr 1 do niniejszego Regulaminu.
Copyright © 2006-2010 Stowarzyszenie Rozwoju Dziecka i Rodziny. Wszelkie Prawa zastrzeżone.
DESIGN Piotr Bądkowski