Stowarzyszenie Rozwoju
 Dziecka i Rodziny
w Nowych Skalmierzycach

  SRDiR      ŚDS      CURT "SZANSA"      OWDiWT      OR-E      Poradnia Rodzinna  
Środowiskowy
Dom Samopomocy


Aktualności
Kronika ŚDS
Działalność
Pracownie
Prace uczestników
Wyróżnienia
Jak trafić?
Kontakt
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Działalność ŚDS

Środowiskowy Dom Samopomocy ( zwany dalej domem) rozpoczął swoją działalność z dniem 1 stycznia 2004 roku.
Jest placówką powołaną w celu zapewnienia oparcia społecznego i specjalistycznych usług.
Dom jest placówką pobytu dziennego przeznaczoną dla 50 osób niepełnosprawnych powyżej 18 roku. Uczestnicy przyjmowani są na podstawie decyzji wydanej przez Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Nowych Skalmierzycach z tym, że decyzje dotyczące osób zamieszkałych na terenie innej gminy wydaje gmina właściwa ze względu na miejsce zamieszkania, po wcześniejszym podpisaniu porozumienia między ośrodkami.
Pobyt w placówce jest odpłatny.
Uczestnicy zamieszkujący na terenie gminy dowożeni są do placówki samochodem dostosowanym do przewozu osób niepełnosprawnych stanowiącym własność Stowarzyszenia, a koszty dojazdu pokrywa ŚDS z przyznanej na ten cel dotacji. Do celów i zadań domu należy :
- podtrzymywanie i rozwijanie umiejętności samodzielnego życia, - podniesienie poziomu ich zaradności życiowej, sprawności fizycznej, - przygotowanie do funkcjonowania w środowisku. Zajęcia w domu prowadzone są w czterech pracowniach zgodnie z planem działalności oraz zgodnie z indywidualnym programem rehabilitacji i terapii.
Plan działalności oraz programy indywidualne ustala zespół wspierająco - rehabilitacyjny powołany przez dyrektora domu ( zespół obraduje raz w tygodniu).
Uczestnicy otrzymują również jeden posiłek dziennie w formie drugiego śniadania przygotowywany w ramach terapii zajęciowej przez uczestników.
Za działalność domu odpowiedzialny jest dyrektor domu.
Ponadto Środowiskowy Dom Samopomocy zatrudnia:
1.Księgową.
2.Terapeutów zajęciowych w tym:
- pedagoga ze specjalnością pedagogika terapeutyczna z rehabilitacją,
- pedagoga ze specjalnością pedagogika wczesnoszkolna z arteterapią,
3. Asystenta osoby niepełnosprawnej
4. Pielęgniarkę
5. Pracownika socjalnego
6. Instruktora ds. Kulturalno-Oświatowych
7. Logopedę
8. Psychologa
9. Rehabilitanta
10. Kierowcę
11. Palacza
12. Pracownika gospodarczego
Łącznie dom zatrudnia 13 osób ( 7 i 1/4 etatu).

Uczestnicy systematycznie biorą udział w zajęciach realizując ustalone plany rehabilitacji zawarte w indywidualnych kontraktach. Uczą się i usprawniają umiejętności umożliwiające samodzielne funkcjonowanie w środowisku, poznają i realizują na co dzień ideę samopomocniczości pomagając sobie w codziennych czynnościach.
Uczeni są rozpoznawania symptomów nasilenia choroby oraz skutecznej terapii farmakologicznej i rehabilitacji, otrzymują pomoc w załatwianiu spraw urzędowych oraz dotyczących prowadzenia gospodarstwa domowego.
Na terenie placówki prowadzona jest działalność kulturalna.
Uczestnicy biorą udział w organizowanych imprezach wewnętrznych, integrujących grupę, tj.: spotkaniu walentynkowym, andrzejkowym i opłatkowym oraz w licznych spotkaniach urodzinowych i imieninowych.

Uczestnicy biorą również udział w organizowanych przez Stowarzyszenie Rozwoju Dziecka i Rodziny i ŚDS imprezach masowych dla lokalnej społeczności. W roku 2005 uczestniczyli w spotkaniu Wielkanocnym, Gwiazdkowym oraz w V Przeglądzie Dorobku Artystycznego Osób Niepełnosprawnych w Nowych Skalmierzycach, w którym uczestniczyli również niepełnosprawni z gmin ościennych.
Przygotowywana przez uczestników ŚDS część artystyczna jest pozytywnie oceniana przez odbiorców.
Biorą również udział w imprezach organizowanych przez zaprzyjaźnione Środowiskowe Domy Samopomocy i Warsztaty Terapii Zajęciowej.

Dzięki uczestniczeniu w prowadzonej w ramach domu terapii i rehabilitacji odnotowano znaczną poprawę w zakresie indywidualnego funkcjonowania uczestników. Postępy w terapii są mierzalne i potwierdzają je systematycznie przeprowadzane testy.

Copyright © 2006-2010 Stowarzyszenie Rozwoju Dziecka i Rodziny. Wszelkie Prawa zastrzeżone.
DESIGN Piotr Bądkowski